NEGARISH 19 June 2017 | نگرش: توزیع تذکره های الکترونیکی چه وقت آغاز میشود؟

از دیر باز به این‌سو، یکی از پرسش‌هایی که در هر جا و از جانب هر کس به نشانی ما ابراز می‌گردد این است که توزیع تذکره الکترونیک چه وقت آغاز می‌گردد. در واقع، این مهم‌ترین سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در کنار آن اما، مسایل و موضوعات زیاد دیگری نیز وجود دارد که کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. باید به شهروندان، آگاهی داده شود که این تذکره الکترونیک چیست؟ کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیک از چند سال به این‌سو مصروف چه کارهایی اند؟ طرزالعمل توزیع تذکره چگونه است؟ و از این‌گونه موضوعات مهم دیگر.