Ariana News 8pm News 19 June 2017 | آریانا نیوز، خبرهای دری ۲۹ جوزا ۱۳۹۶

گشایش نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند؛
انتقال ها از معرفی نشدن نامزد وزیران کابینه؛
نگرانی روسیه از راهکارهای امریکا در قبال افغانستان؛