یاد بود از کشتار صد ها اعتراض کنندۀ پشتون در پاکستان

صد ها نفر روزشنبه در ساحۀ اشنغر ایالت خیبرپشتونخوا از شصت و نهمین سالروز کشتار دسته جمعی صد ها معترض صلح آمیز پشتون در ساحۀ بابره اشنغر ایالت خیبر پشتونخوا، طی مرامسی یاد بود بعمل آوردند.