کابلی: محقق افغانان را برای جنگ سوریه و عراق به سفارت ایران معرفی می‌کند

حزب مشارکت ملی افغانستان ادعا می‌کند که معاون دوم ریاست اجرائیه افغانان را به سفارت ایران در کابل معرفی می‌کند تا ...