په کندهار کې یو تعلیمي مرکز اووه سوه زده کوونکو ته وړیا زده کړې ورکوي

د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کي د ګڼو ودانیو په منځ کي د تېر شوي سړک پر سر د لسګونو ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي چې کتابونه یې په څنګونو کې نيولي او يوې ودانۍ ته ننوځي.
وېډیو او ایډیټ صادق رښتینی