په نورستان کې نجونې له لېرو ځایونو ښوونځیو ته ځي

دا دنورستان پارون اړوند د پشکي د نجونو لېسه ده چې د پشکي کلي پرسر په لوړ ځای پرته ده.
هره ورځ دغې لېسې ته په سلګونو نجونې له لرې ځایونو ددرس ویلو لپاره راځي.
وېډیو: روح الله انوري
ایډیټ: ولي سباوون
Originally published at - https://pa.azadiradio.com/a/28790066.html