وزارت داخله: تحقیق روی صحت لادرک شدن دو دیپلومات پاکستانی جریان دارد

این وزارت می‎گوید، به ارگان‎های مربوطه در ننگرهار وظیفه سپرده تا معلوم کنند که خبر لادرک شدن دو کارمند قونسلگری پاکستان در ...