هغه شاعره چې لومړۍ مچکه يې لاهېره نه ده

مرام زړوره شاعره ده. د عربي نړۍ په ادبي کړيو کې د هغې پر ضد له منفي تبليغاتو سره سره هغه پر خپل هوډ ودرېده او لا يې هم خپل سفر ته دوام ورکړی دی.