نظامیان افغان منطقۀ "الف خیل" توره بوره را تصرف کردند

قوماندانی اردو در شرق افغانستان گفته است که نظامیان افغان دیشب، "الف خیل" یک روستای دیگر توره بوره ولسوالی پچیراگام را به کنترول خود در آوردند.