له افغانستان څخه تښتول شوې بهرنۍ کورنۍ خوشې شوه


By on 12 October 2017