قطر تحت محاصره قرار دارد

وزیر امورخارجه قطر: محاصره قطر، تجاوز است