غنی: ایجاد کننده‌‎گان بحران درس بگیرند که ما آنرا به فرصت مبدل می‎کنیم

اولین طیاره محصولات افغانی از میدان هوایی بین‎المللی حامد کرزی روز دوشنبه بسوی هند حرکت کرد ...