سکاټلنډ کې د سوريايي کډوال کيسه

د بريتانيا شمال سکاټلنډ کې د بيوټ په نامه وړوکی ټاپو ښايي داسې وروستی ځای وي چې څوک به دې په کې د سوريې د وېښتانو جوړولو يوه سالون اټکل وکړي.