ستودیوی آزادی - مهمترین رویدادهای جهان

از صحبتها در بارهء افغانستان در شهر دوشنبه تا انتقام جویی زنان ایزدی از داعش در عراق - اینها و مهمترین خبرهای دیگر از سراسر جهان را در مجموعهء خبری "ستدیوی آزادی" ببینید.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/28790034.html