"ربوده شدن" کارمندان دولت از سوی طالبان در شاهراه لوگر

در روز های اخیر، عکس هایی از حضور افراد مسلح "طالبان" بر شاهراه کابل لوگر، در رسانه های اجتماعی خبر ساز گردید.