د مردان فخرزمان د چیمپینز ټرافۍ مین اف دي میچ

فخرزمان د مردان ضلعې د کاټلنگ د اینځرگي کلې اوسیدونکی دی. د پاکستان هند ته ماتي ورکولو ورسته په اینځرگي او خوا او شا کلو کې خلکو خوشحالۍ وکړې او د فخرزمان په پلار فقیرگل يي گلونه وشیندل