د «طالبانو» يو شمیر غړي په کابل کې د ورستيو بريدونو په تړاو نيول شوي دي

په کابل کې د «طالبانو » د غورځنګ يو شمیر مهم کسان نيول شوي دي.