د افغانستان د کډوالو او بې کوره شویو ناورین

شاوخوا درې میلیونه افغانان په نړۍ کې کډوال دي او څه باندې یو میلیون په هیواد کې دننه بې ځایه دي.