ده سیاره دیگر مشابه به زمین کشف گردید

تلسکوپ فضایی "کپلر " ده سیاره دیگر مشابه به زمین را که تا اکنون ناشناخته بودند در نظام شمس کشف نمودند . این خبر را دانشمندان ناسا در کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تحقیقاتی Ames در دره سلیکونی گزارش دادند .