در مکسیکو یک مرد پس از درگیری با خوک، جان داد

یک کشاورز مکسیکویی پس از آنکه در نتیجه درگیری فزیکی با خوک، زخمی شد، بر اثر عفونت خون، در گذشت.