انفجار یک ماین، میلاد و خواهرش را از مهر مادری محروم ساخت

یازده فرد ملکی عمدتآ زنان و اطفالزمانی جان دادند که در اواخر ماه ثور، موتر شان در ولسوالی محمد آغهء ولایت لوگر با یک ماین ...