امریکايي کمپني به ایف ١٦ جیټ جهازونه په هندوستان کې جوړوي

د هندوستان هوايي ځواک دامهال دغه الوتکې نه کاروي خو په هند کې ددوي جوړیدل به ددغې امریکايي الوتکو په ګټه وي او حتې دا به د ډاسالټ رافل په نامه د فرانسوي الوتکو سره هم سیالي وکړي