اعزام شبه نظامیان امریکایی جهت کمک به کرد های سوریه

آمریکا و ترکیه در هفته آینده گفتگو در مورد تحویل شبه نظامیان به کرد های سوریه را آغاز خواهند کرد .